Menu Close

Išorės vertinimo ataskaita

KAIŠIADORIŲ MENO MOKYKLOS  

KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO IŠVADA

2020 m.

 

 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

 

 

Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

Ugdomos vaikų bendrosios ir dalykinės (profesinės) kompetencijos. (1.1. rodiklio aspektas – aukštas).  Teikėjas reguliariai planuoja ir vykdo refleksijas su vaiku apie ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą. (3.1. rodiklio aspektas – vidutinis). 
Ugdymo programa / planas yra nuosekli / -us ir logiška / -as, parengta vadovaujantis teisės aktais. (6.1. rodiklio aspektas – aukštas).  NVŠ teikėjai įtraukia bendruomenę, ypač tėvus (globėjus, rūpintojus) į veiklų planavimą. (8.1. rodiklio aspektas – vidutinis). 
NVŠ teikėjas yra atviras bendradarbiavimui su kitais partneriais. (8.2. rodiklio aspektas – aukštas).  Bendruomenė turi galimybę vertinti ugdymo paslaugų kokybę ir teikti pasiūlymus jai užtikrinti. (8.4. rodiklio aspektas – vidutinis). 
Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas. (7.5. rodiklio aspektas – aukštas). 
Vaikų, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu. (11.2. rodiklio aspektas – aukštas). 

 

Skip to content