Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

Vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių IV sskyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema paskatiniai ir apdovanojimai skiriami:

“66. Mokyklos direktorius, įvertinęs darbuotojo veiklą labai gerai, siūlo Savivaldybės administracijai nustatyti kintamosios dalies dydį vienerių metų laikotarpiui nuo 10 iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies priklausomai nuo darbo užmokesčiui skirtų asignavimų ir atsižvelgdamas į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių įvykdymo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė, o kokius ir kokia apimtimi – viršijo.

67. Mokyklos direktorius, įvertinęs darbuotojo veiklą gerai, siūlo Savivaldybės administracijai nustatyti kintamosios dalies dydį vienerių metų laikotarpiui iki 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies priklausomai nuo darbo užmokesčiui skirtų asignavimų ir atsižvelgdamas į tai, kokia apimtimi darbuotojas įvykdė nustatytas užduotis, kokia buvo šių užduočių atlikimo kokybė, kokius sutartus vertinimo rodiklius darbuotojas pasiekė.

69. Mokyklos darbuotojams gali būti mokamos priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, o taip pat už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

70. Mokyklos darbuotojams priemoka skiriama mokyklos direktoriaus įsakymu, pritarus Savivaldybės administracijai, mokama tol, kol darbuotojas vykdo papildomas funkcijas. Papildomos funkcijos nurodomos tame pačiame įsakyme.

71. Premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, gali būti skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant biudžetinei įstaigai darbo užmokesčiui skirtų lėšų”

Skip to content